Politika zasebnosti Identalia grupe

Splošne informacije

Ta Politika se nanaša na fizične osebe, ki vložijo zahtevek, ali uporabljajo storitve Identalia Grupe (v nadaljevanju: Uporabniki) in/ali fizične osebe, ki so zainteresirane za uporabo storitev Identalia Grupe (v nadaljevanju: Morebitni uporabniki).

V tej Politiki je opisan način zbiranja, obdelave podatkov, namena zbiranja podatkov in pravice Uporabnikov ter Morebitnih uporabnikov v zvezi s podatki, ki jih obdeluje Identalia Grupa.

Naziv Identalia Grupa se v tem dokumentu uporablja za skupino povezanih pravnih oseb, ki jo sestavljajo Poliklinika Identalia d.o.o., Identalia Consulting d.o.o., Identalia Travel d.o.o. in Identalia Group d.o.o.

Vsi člani Identalia Grupe skupaj sestavljajo povezano družbo v smislu Splošne uredbe o varnosti podatkov. V navedeni povezani družbi Identalia Group d.o.o. predstavlja družbenika v vodilnem položaju.

Vsak posamezni član Identalia Grupe je upravljavec v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta od 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov v zvezi obdelave osebnih podatkov ter o prostem pretoku takšnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

V smislu te Politike za obdelavo podatkov je odgovoren vsak posamezni član Identalia Grupe.

Vsi člani Identalia Grupe si lahko medsebojno izmenjujejo osebne podatke, ki jih obdelujejo za namen izpolnjevanja notranjih administrativnih potreb.

Odgovornost za varovanje osebnih podatkov Uporabnikov in/ali Morebitnih uporabnikov Identalia Grupa nosi tudi v situacijah, ko uporablja zunanje ponudnike storitev za obdelavo podatkov.

Kako zbiramo osebne podatke

Identalia Grupa podatke zbira predvsem neposredno od Uporabnikov in Morebitnih uporabnikov.

Katero vrsto osebnih podatkov zbiramo

Identalia Grupa zbira in obdeluje naslednje podatke Uporabnikov in Morebitnih uporabnikov:

  • temeljne osebne podatke: ime in priimek, naslov, osebna identifikacijska številka, datum rojstva, spol, podatke za kontakt (naslov elektronske pošte, telefonska številka)
  • komunikacijo Uporabnikov in Morebitnih uporabnikov z Identalia skupino: pisna ali elektronska komunikacija, komunikacija na družbenih omrežjih, posnetki pogovorov z zaposlenimi na našem Oddelku za svetovanje in podporo pacientom ipd.

Izključno Poliklinika Identalia d.o.o. zbira in obdeluje naslednje podatke, ki so povezani z zdravljenjem Uporabnikov ter Morebitnih uporabnikov, in sicer: opis preteklega in trenutnega zdravstvenega stanja, radiološke posnetke, klinične fotografije ter odtise, načrt zdravljenja in stroškov, soglasje za zdravljenje.

Obdobje hranjenja

Podatke o zdravljenju Uporabnika Poliklinika Identalia d.o.o. skrbno varuje ves čas med zdravljenjem. Zakonska obveznost je enako skrbno hraniti podatke še 10 let po končanem zdravljenju. Po tem obdobju se podatki trajno izbrišejo ali se določijo za anonimne.

Podatke o Morebitnih uporabnikih Identalia Grupa hrani eno leto. Po tem obdobju se podatki trajno izbrišejo ali se določijo za anonimne. Na zahtevo Morebitnega uporabnika Identalia Grupa lahko to naredi tudi prej.

Načini in nameni obdelave osebnih podatkov

Vse vrste podatkov Uporabnikov in Morebitnih uporabnikov Identalia Grupa obdeluje za naslednje namene:

  • izpolnitev pogodbe
  • izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Identalia Grupa osebne podatke obdeluje predvsem za namen sklenitve pogodbe in izpolnitve pogodbe med Identalia Grupo ter Uporabnikom.

Obdelava podatkov za zgoraj navedene namene je nujna predpostavka za izpolnitev pogodbe ali ukrepanje na zahtevo Morebitnega uporabnika pred sklenitvijo pogodbe. V primeru, da Uporabnik ne želi dati podatkov, ki so nujni za namene sklenitve in izpolnitve pogodbe, Identalia Grupa ne bo mogla skleniti pogodbe in/ali izvesti posameznih dejanj, ki so povezana z izpolnitvijo pogodbe.

Poliklinika Identalia d.o.o. podatke o zdravljenju uporabnika obdeluje za namen izpolnjevanja zakonske obveznosti o vodenju in hranjenju dentalne dokumentacije v skladu z Zakonom o dentalni medicini.

Pravna osnova za obdelavo podatkov za te namene je spoštovanje zakonskih obveznosti.

Kako varujemo osebne podatke

Identalia Grupa podatke varuje z uporabo raznih tehničnih in organizacijskih ukrepov varovanja podatkov. Ti ukrepi vključujejo naslednje:

  • uporabo ukrepov varovanja na sistemih, na katerih so podatki Uporabnika in/ali Morebitnih uporabnikov
  • izvajanje rednih kontrol varnostnih ukrepov in ukrepov varovanja podatkov
  • neprekinjeno izobraževanje zaposlenih.

Kje se osebni podatki obdelujejo

Identalia Grupa osebne podatke praviloma obdeluje v Republiki Hrvaški.

Izjemoma jih Identalia Grupa obdeluje tudi v drugih državah, in sicer praviloma državah članicah Evropske unije.

Ne glede na lokacijo obdelave osebnih podatkov se le-ti zmeraj obdelujejo ob zagotavljanju ustreznega varstva osebnih podatkov, minimalno na način, da se osebni podatki obdelujejo v Republiki Hrvaški.

Posredovanje osebnih podatkov

Identalia Grupa podatke Uporabnikov in Morebitnih uporabnikov nikoli ne prodaja. Podatkov ne posreduje in ne izmenjuje z nobenimi drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, razen v naslednjih primerih:

  • kadar obstaja zakonska obveznost ali izrecno pooblastilo na podlagi zakona
  • kadar za opravljanje posameznih del angažira drugo osebo kot izvajalca dela aktivnosti ali obdelave (npr. specializirani medicinski posegi, dejavnost dentalnega laboratorija, prevoz potnika ipd.). Obdelovalci ukrepajo izključno po nalogu Identalia Grupe, ki zagotavlja vse ukrepe za varovanje podatkov kot, da ta dela opravlja Identalia Grupa sama.

Na koga se obrniti

Svoje pravice Uporabnik ali Morebitni uporabnik lahko uveljavlja z vložitvijo ustreznega zahtevka Službi za uporabnike Identalia Grupe po pisni ali elektronski komunikaciji.

Naslovi za komunikacijo:

Identalia
Oddelek za svetovanje in podporo pacientom
Petrovaradinska 1
HR-10000 Zagreb

E-mail: info@identalia.com

Kadar Uporabnik ali Morebitni uporabnik sumi na kršitev svojih osebnih podatkov, svoj sum prijavi po pisni poti Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov.

Naslovi za komunikacijo:

Identalia
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Petrovaradinska 1
HR-10000 Zagreb

E-mail: dpo@identalia.com

Ne odlašajte.
Oglasite se nam takoj!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.